Disclaimer

Juridische informatie
Voorwaarden voor het gebruik van deze website: uitsluiting van aansprakelijkheid.

Algemeen
Deze website dient ter algemene informatievoorziening. In deze website kan algemene informatie worden gevonden over factoring of daaraan gekoppelde diensten. Geen enkele informatie op deze website dient echter te worden gezien als een aanbod tot verkoop van producten of adviezen. Verzoeken om informatie over deze onderwerpen dienen gericht te worden aan de individuele leden van de Factoring and Assed based financing Association Netherlands. (hierna te noemen 'FAAN').
 
Door het verkrijgen van toegang tot deze website evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
 
Gelinkte internetsites
FAAN omvat deelnemende bedrijven (de 'FAAN-leden'), die onder eigen merknamen opereren. Ieder FAAN-lid beschikt over een eigen website op Internet, waarin informatie over producten en diensten wordt aangeboden. Voor meer informatie wordt verwezen naar die websites. In deze website zijn hyperlinks opgenomen naar de websites van FAAN-leden.
 
Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door FAAN wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven over de juistheid of volledigheid van die informatie. FAAN, noch haar bestuursleden, deelnemers werkgroepen, of adviseurs, aanvaarden op enigerlei wijze aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de FAAN-leden wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
 
FAAN draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat FAAN de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. FAAN aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. FAAN behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
 
Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of die daaraan gelinkt zijn.
 
Auteursrecht
De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij FAAN of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over FAAN.
 
Handelsmerken, service-merken en logo's
De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site en/of op enige andere website van FAAN-leden voorkomen, berust bij die FAAN-leden. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende FAAN-leden.
 

Geen aansprakelijkheid

Hoewel FAAN en FAAN-leden zich inspannen om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. FAAN en FAAN-leden wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, evenals voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of websites van andere FAAN-leden, ongeacht of FAAN en/of FAAN-leden zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
 
Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.
Alle afbeeldingen op deze site, inclusief tekst, foto’s, illustraties, grafieken, (handels)namen, logo’s zijn volledig eigendom, of onder licentie, zijn beschermd door copyright, handelsmerk recht en / of intellectueel eigendom van een of meerdere FAAN-leden.
 
FAAN verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.
 
FAAN geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
 
Wijzigingen
FAAN behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie - met inbegrip van de tekst van deze disclaimer - te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie – inclusief de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.