A

Het bedrag betaalbaar door een Factor of een koper van vorderingen aan de pandgever voor een verpande vordering.
The amount payable by a Factor or a Receivable purchaser to an Assignor for an assigned Receivable.
Een vordering waarvan betaling onwaarschijnlijk is vanwege de onmogelijkheid van debiteur om de vordering op vervaldag te betalen.
A debt that is unlikely to be paid because of the inability of the Debtor to pay the debt when it falls due.
Een bedrijf dat ABL financiële faciliteiten vertrekt.
 A Lender providing ABL facilities.

B

Het geldbedrag beschikbaar voor opname door de pandgever. Dit zal de waarde van alle aanvaarde vorderingen zijn, vermenigvuldigd met een vooraf overeengekomen percentage en onder aftrek van reeds aan pandgever betaalde bedragen.
The amount of money that is available for drawing to the Assignor. This would be the value of all approved Receivables multiplied by the pre-agreed Prepayment percentage less any amounts already paid to the Assignor.

C

Een leverancier die een contractuele relatie heeft met een Factor of een Asset BasedLender. Zie ook “Pandgever” en “Leverancier”.
A supplier business which has a contractual relationship with a Factor or an Asset based lender. See also “Assignor” and “Seller”.
Commercial Finance is een algemene term voor een reeks asset based financieringsdiensten waaronder Factoring, Invoice Discounting, International Factoring, Reverse Factoring en Asset Based lendingfaciliteiten.
Er zijn vele varianten voor elk van deze producten (en het kostenplaatje varieert van markt tot markt) maar ze bestaan alle in oplossingen om werkkapitaal te verschaffen aan ondernemingen. 
Commercial Finance is a generic term for a range of asset based finance services which include Factoring, Invoice Discounting, International Factoring, Reverse Factoring and Asset Based Lending facilities.There are many variations on each of these product sets (and the precise nomenclature varies from market to market) but all exist to provide working capital funding solutions to businesses.
Kosten aangerekend door de Factor voor verleende diensten, hierbij inbegrepen het beheer en de inning van vorderingen en/of kredietbeschermingsdiensten (of insolventierisicodekking). De commissie wordt meestal berekend als percentage van het totaal aan verpande omzet. Ook bekend als “Factoring Fee”.
Charge made by the Factor for services rendered including Receivable management and collection and/or credit protection services. The commission is usually calculated as a percentage of the total assigned turnover. Also known as “Factoring fee”.
Zie “Undisclosed Factoring”.
See “No notification Factoring”. 
Een Factor die optreedt als import – of export Factor bij een Twee - Factor systeem. 
A Factor that acts as an import Factor or export Factor under the Two Factor system.
Planning, organiseren, aansturen en controle van vorderingen.
The planning, organizing, directing and controlling of receivables.
Boekhoudkundig document waardoor een openstaande vordering of debiteurenrekening wordt verlaagd. Zie ook “Dilution”.
Accounting documents which reduce the value of an outstanding invoice or debtor account. See also “Dilution”.

D

Een onderneming die goederen of diensten heeft ontvangen van Cliënt en daarvoor betaling verschuldigd is. Ook naar gerefereerd als koper van goederen of diensten aangeboden door de cliënt van wie de vorderingen zijn verpand/verkocht aan een Factor.
A business that has been supplied with goods or services by the Client and is obliged to make payment for them. Also referred to as the purchaser of goods or services supplied by a Client whose debts have been assigned/sold to a Factor.
Elke situatie die de waarde van een openstaande vordering in waarde kan verminderen buiten verzuim van de Debiteur.
Every situation that may reduce the value of an outstanding invoice except the default of the Debtor.
De pandgever behoudt de volledige controle op zijn debiteurenportefeuille.

E

Vorm van Factoring waarbij de pandgever, gebaseerd in het land van de Factor, vorderingen verschuldigd door debiteuren die gevestigd zijn in een ander land,verpand/overdraagt.
Form of Factoring in which the Assignor, based in the country of the Factor, assigns/sells Receivables due by Debtors based in another country. See also “International Factoring”.

F

Een financiële entiteit die Factoring faciliteiten aanbiedt.
A financial entity providing Factoring facilities.
Een overeenkomst tussen een onderneming (pandgever) en een financiële entiteit (Factor) waarbij de pandgever zijn vorderingen verpandt/verkoopt aan een financiële entiteit (Factor) en de Factor de pandgever een van de volgende dienst (of combinatie van deze diensten) verleent met betrekking tot de verpande vorderingen: Voorschot van een percentage van het bedrag aan verpande vorderingen, het management van vorderingen of Credit management, inning en kredietbescherming.
Meestal zal de Factor de vorderingen van de pandgever incasseren in eigen naam. De verpanding kan openbaar gemaakt worden aan de debiteur. 
An agreement between a business (Assignor) and a financial entity (Factor) in which the Assignor assigns/sells its Receivables to the Factor and the Factor provides the Assignor with a combination of one or more of the following services with regard to the Receivables assigned: Advance of a percentage of the amount of Receivables assigned, Receivables - or Credit management, collection and Credit protection. Usually, the Factor administers the Assignor’s sales ledger and collects the Receivables in its own name. The Assignment can be disclosed to the Debtor.
Vorm van Factoring waarbij zowel de Pandgever als de Debiteur gevestigd zijn in het land van de Factor.
Form of Factoring in which both Assignor and Debtor are based in the country of the Factor.
Een document post contractueel opgesteld door een Verkoper aan een Koper waarin het bedrag van de vordering (factuurbedrag) en andere informatie staat.
A post contractual document issued by a Seller to a Debtor stating among other information the amount of the Receivable.
Vorm van Factoring waarbij de Factor de pandgever voorziet van alle van de volgende diensten met betrekking tot de verpande vorderingen: Voorschot van een percentage van het bedrag aan verpande vorderingen, het management van vorderingen, Incasso en kredietbescherming. Zie ook “Non recourse Factoring”.
Form of Factoring in which the Factor provides the Assignor with all the following services with regard to the Receivables assigned: Advance of a percentage of the amount of Receivables assigned, Receivables management, collections and Credit protection. See also “Non recourse Factoring”.

I

Vorm van Factoring waarbij een export vordering opgevolgd en geïnd wordt door een Import Factor die gebaseerd is in hetzelfde land als debiteur. Zie ook “Internationale Factoring”.
Form of Factoring in which an export Receivable is managed and collected by an Import Factor based in the same country as the Debtor. See also “International Factoring”.
Een dienst aangeboden door een Factor (of koper van vorderingen) waarbij de Factor vorderingen int ten behoeve van de pandgever. Kan ook alle acties omvatten met als doel verschuldigde bedragen te incasseren bij insolvente debiteuren.
A service offered by a Factor (or a Receivable purchaser) where the Factor collects the Receivable on behalf of the Assignor. It may also include all actions aimed at collecting due amounts from insolvent Debtors.
Een overeenkomst tussen corresponderende Factors waarbij ze samen overeenkomen op te treden als Import en Export Factor in overeenstemming met een gedragscode.
An agreement between Correspondent Factors whereby they mutually agree to act as Import and Export Factors in accordance with a code of practice.
Omvat Import en Export Factoring. Meestal via een Twee Factor system.
Includes Import and Export Factoring. It is usually performed through the Two Factor System.
Netwerk van bedrijven die optreden als Factor met als gezamenlijk doel internationale handel te faciliteren via Factoring en op te treden als handelsorganisatie die de industrie vertegenwoordigen.
Network of businesses acting as Factors whose common aim is to facilitate international trade through Factoring and to act as trade organizations representing the industry.
Een financiële entiteit die Invoice Discounting faciliteiten verleent. 
A financial entity providing Invoice Discounting facilities.
Een overeenkomst tussen een bedrijf (pandgever) en een financiële entiteit (een invoice discounter) waarin de pandgever zijn vorderingen verpandt en de discounter de pandgever een voorschot van een percentage van de verpande vorderingen beschikbaar steltop basis van informatie aangeleverd door pandgever, meestal zonder kennisgeving van de belangen van de discounter aan de debiteur.
De pandgever behoudt de volledige controle op zijn debiteurenportefeuille.
 
An agreement between a business (Assignor) and a financial entity (an invoice discounter) in which the Assignor assigns its Receivables and the discounter provides the Assignor with an Advance of a percentage of the amount of Receivables assigned, normally without Notification of the discounter's interest to the Debtor. The Assignor retains full control of its sales ledger function.

K

Bericht dat kan worden verstuurd door Factor (of Invoice discounter) of door de pandgever aan een debiteur, dat de debiteur op de hoogte brengt dat de te betalen schuld werd verpand aan de Factor.
A notice which can be issued by the Factor (or the invoice discounter) or by the Assignor to a Debtor and which informs the Debtor that its related debts payable have been assigned to the Factor.
Zie “debiteur”.
See “Debtor”. 

L

De partij aan wie een financier een lening verstrekt.
The party to whom a Lender makes a loan.
De partij, meestal een bank of financiële instelling, die geld leent aan een lener.
The party, usually a bank or a financial entity, who lends money to a Borrower.

M

Zie Credit management.
See Credit management.

N

Vorm van Factoring waarbij de Factor kredietbescherming (insolventierisicodekking) verleent waardoor het risico van insolventie bij debiteur bij Factor blijft.
Form of Factoring in which the Factor offers a Credit protection service and therefore the credit risk of Debtor failure remains with the Factor.

O

Totale waarde van alle vorderingen verpand/verkocht aan de Factor door pandgevers gedurende een bepaalde periode onder aftrek van de credit nota’s.
Total value of all Receivables assigned/sold to the Factor by Assignors during the reporting period net of Credit notes.
Een onbetaalde vordering.
A Receivable which has not yet been paid.

P

De rechtspersoon die het recht op opbrengst van onderpand via verpanding overdraagt. Zie ook “cliënt”.
The entitydisposingof an asset by an Assignment. See also “Client”.
De eenheid waaraan een vordering is verpand.
The entity to which a Receivable is assigned.

R

De terugboeking van een verpande vordering door de originele pandhouder aan de originele pandgever. 
The transfer of an assigned Receivable from the original Assignee back to the original Assignor.
Het gedeelte van de vordering ingehouden door de Factor om specifieke risico’s in te dekken, zoals Dilution.
The part of the Receivable retained by the Factor to cover specific risks such as Dilution.
Vorm van Factoring overeen gekomen tussen de Factor en een (meestal sterke) debiteur waarbij de Factor elke leverancier aanbiedt de vorderingen die door de debiteur goedgekeurd zijn voor betaling te verpanden/verkopen (meestal zonder recourse) (ook bekend als Supplier Finance) .
Form of Factoring in which the agreement is set up between the Factor and a (usually strong) Debtor and the Factor offers each supplier the possibility to assign/sell (usually without recourse) those Receivables approved for payment by the debtor (also known as Supplier Finance).

S

Zie “Reverse Factoring”.
See “Reverse Factoring”.

T

Systeem waarbij een Factor gebruik maakt, via sub-verpanding, van een Factor in een ander land (corresponderende Factor) om vorderingen van een pandgever te innen, welke pandgever exporteert aan een klant in het land van de corresponderende Factor, met of zonder insolventie risicodekking. De relatie tussen de corresponderende Factors is meestal geregeld in een InterFactor overeenkomst.
System whereby a Factor uses, by sub-Assignment, a Factor in another country (correspondent Factor) to collect the Receivables of an Assignor exporting to a customer in that country with or without Credit protection. The relationship between the Correspondent Factors is usually governed by an InterFactoragreement.

U

Vorm van Factoring waarbij de verpanding niet kenbaar wordt gemaakt aan debiteur.Ook gekend als “Confidential Factoring”.
Form of Factoring in which the Assignment has not been notified to the debtor. Also referred to as "Confidential Factoring".

V

Overzicht van openstaande vorderingen, meestal voorzien van ouderdom.
A report of outstanding Receivables, Usually with debt ageing.
Zie “Pandgever” en “Cliënt”.
See “Assignor” and “Client”.
De overgang van het recht op betaling van een vordering van de pandgever op de pandnemer.
The transfer of Receivables from the Assignor to the Assignee.
Clausule in een contract tussen een leverancier en koper die verhindert dat de leverancier de gerelateerde vorderingen verpandt. Het kan elke verpanding van een vordering volgend uit het contract ongeldig maken. In sommige landen kan een Factoring overeenkomst juridisch prevaleren op een verpandingsverbod.
Clause in a contract between the Seller and the Buyer which prevents the supplier from assigning the related Receivables. It can render ineffective any Assignment of the Receivables arising out of the Contract. In some countries the Factoring agreement may legally overrule the ban of Assignment.
De datum waarop een vordering opeisbaar wordt.
The date on which a Receivable becomes due and payable.
Vooruitbetaling (voor vervaldag) van een deel of de gehele (aankoop)prijs van verpande vorderingen (het verschil zal betaald worden wanneer de vordering door de debiteur wordt betaald.) Zie ook “Voorschot”.
Payment in advance (prior to maturity) of all or part of the Purchase price of the Receivables assigned (the balance being paid when the debt is paid by the Buyer). See also “Advance”.
Gebruik maken of opvragen van gelden door de pandgever, beschikbaar gesteld door Factor of lening verstrekker tegen onderpand. 
Utilization or drawing by the Assignor of funds made available by a Factor or a lender against an asset.
Gelden vooruitbetaald door Factor of een financier van facturen (vooruitbetalingen) aan een pandgever tegen debiteurenvorderingen. Soms lopende rekening genoemd, gebruik maken van of opvragen van; dit is de feitelijke geldelijke vooruitbetaling op een bepaald moment. Zie ook “Vooruitbetaling”.
Funds advanced by a Factor or a Receivable financier (Prepayments) to an Assignor against debtor balances. Sometimes referred to as current account, utilization or drawing, this is the actual currency advance at a certain moment in time. See also “Prepayment” outstanding
Een geldelijke verplichting vanwege een persoon aan een ander voor de betaling van geleverde goederen of diensten.
A monetary obligation owed by one person to another in payment for the supply of goods or services.