A
 • Aankoopprijs
  Purchase price

  Het bedrag betaalbaar door een factoringmaatschappij of een koper van vorderingen aan de pandgever voor een verpande vordering.


  The amount payable by a Factor or a Receivable purchaser to an Assignor for an assigned Receivable.

 • Af te schrijven vordering
  Bad debt

  Een vordering waarvan betaling onwaarschijnlijk is vanwege de onmogelijkheid van debiteur om de vordering op vervaldag te betalen.


  A debt that is unlikely to be paid because of the inability of the Debtor to pay the debt when it falls due.

 • Asset Based geldverstrekker
  Asset Based Lender

  Een bedrijf dat ABL financiële faciliteiten vertrekt.


  A Lender providing ABL facilities.

 • Asset Based Lending (ABL)
  Asset Based Lending (ABL)

  Een overeenkomst tussen een bedrijf (klant) en een financieringsbedrijf waarbij deze laatste de cliënt een gestructureerde faciliteit verstrekt, met een combinatie van gewaarborgde leningen en variabele kredieten. De klant mag als onderpand elke combinatie van activa gebruikelijk in haar bedrijfsactiviteiten verpanden (bijv. vorderingen, voorraad, fabriek en machines, eigendom, merken, etc.). ABL faciliteiten zijn meestal complexe structuren die variabele kredietlijnen op gebruikelijke activa combineren met  achtergestelde leningen gebaseerd op vaste activa. ABL wordt hierdoor gebruikt voor grotere cliënten, vaak bij herstructurering of een MBO situatie. Syndicaten tussen ABL bedrijven bij erg grote faciliteiten is gebruikelijk.


  An agreement between a business (Client) and a financial company in which the latter provides the Client with a structured facility combining secured loans and revolving credits. The Client may pledge/assign as collateral any combination of assets used in the conduct of its business (e.g. Receivables, stocks, plant & machinery, property, brands, etc.). ABL facilities are generally complex structures combining revolving credit lines based on current assets with amortizing loans based on fixed assets. ABL is accordingly used for bigger clients, typically in a restructuring or MBO situation. Syndication between ABL companies for very large facilities is very common.

  B
 • Beschikbaarheid
  Availability

  Het geldbedrag beschikbaar voor opname door de pandgever. Dit zal de waarde van alle aanvaarde vorderingen zijn, vermenigvuldigd met een vooraf overeengekomen percentage en onder aftrek van reeds aan pandgever betaalde bedragen.


  The amount of money that is available for drawing to the Assignor. This would be the value of all approved Receivables multiplied by the pre-agreed Prepayment percentage less any amounts already paid to the Assignor.

  C
 • Cliënt (leverancier)
  Client (Seller)

  Een leverancier die een contractuele relatie heeft met een factoringmaatschappij of een Asset Based Lender. Zie ook "Pandgever" en "Leverancier".


  A supplier business which has a contractual relationship with a Factor or an Asset based lender. See also "Assignor" and "Seller".

 • Commercial Finance
  Commercial Finance

  Commercial Finance is een algemene term voor een reeks asset based financieringsdiensten waaronder Factoring, Invoice Discounting, International Factoring, Reverse Factoring en Asset Based lending faciliteiten. Er zijn vele varianten voor elk van deze producten (en het kostenplaatje varieert van markt tot markt) maar ze bestaan alle in oplossingen om werkkapitaal te verschaffen aan ondernemingen. 


  Commercial Finance is a generic term for a range of asset based finance services which include Factoring, Invoice Discounting, International Factoring, Reverse Factoring and Asset Based Lending facilities. There are many variations on each of these product sets (and the precise nomenclature varies from market to market) but all exist to provide working capital funding solutions to businesses.

 • Commissiekosten
  Commission Charge

  Kosten aangerekend door de factoringmaatschappij voor verleende diensten, hierbij inbegrepen het beheer en de inning van vorderingen en/of kredietbeschermingsdiensten (of insolventierisicodekking). De commissie wordt meestal berekend als percentage van het totaal aan verpande omzet. Ook bekend als 'Factoring Fee'.


  Charge made by the Factor for services rendered including Receivable management and collection and/or credit protection services. The commission is usually calculated as a percentage of the total assigned turnover. Also known as 'Factoring fee'.

 • Confidential factoring
  Confidential Factoring

  Zie 'Undisclosed Factoring'.


  See 'No notification Factoring'.

 • Correspondente factor
  Correspondent Factor

  Een factoringmaatschappij die optreedt als import of export factor bij een twee-factorsysteem. 


  A Factor that acts as an import Factor or export Factor under the Two Factor system.

 • Credit management
  Credit management

  Planning, organiseren, aansturen en controle van vorderingen.


  The planning, organizing, directing and controlling of receivables.

 • Creditnota
  Credit Note

  Boekhoudkundig document waardoor een openstaande vordering of debiteurenrekening wordt verlaagd. Zie ook Dilution.


  Accounting documents which reduce the value of an outstanding invoice or debtor account. See also Dilution.

  D
 • Debiteur (koper)
  Debtor (Buyer)

  Een onderneming die goederen of diensten heeft ontvangen van de klant (leverancier) en daarvoor betaling verschuldigd is. Ook naar gerefereerd als koper van goederen of diensten aangeboden door de klant van wie de vorderingen zijn verpand/verkocht aan een factoringmaatschappij.


  A business that has been supplied with goods or services by the Client and is obliged to make payment for them. Also referred to as the purchaser of goods or services supplied by a Client whose debts have been assigned/sold to a Factor.

 • Dilution
  Dilution

  Elke situatie die de waarde van een openstaande vordering in waarde kan verminderen buiten verzuim van de debiteur.


  Every situation that may reduce the value of an outstanding invoice except the default of the Debtor.

 • Discounting
  Discounting

  Elke situatie die de waarde van een openstaande vordering in waarde kan verminderen buiten verzuim van de Debiteur.


  Any situation that may reduce the value of an outstanding receivable other than default by the Debtor.

  E
 • Export factoring
  Export Factoring

  Vorm van factoring waarbij de pandgever, gevestigd in het land van de factoringmaatschappij, vorderingen verschuldigd door debiteuren die gevestigd zijn in een ander land, verpandt/overdraagt. Zie ook 'International Factoring'.


  Form of Factoring in which the Assignor, based in the country of the Factor, assigns/sells Receivables due by Debtors based in another country. See also 'International Factoring'.

  F
 • Factor / factoringmaatschappij
  Factor

  Een financiële entiteit die factoringfaciliteiten aanbiedt.


  A financial entity providing Factoring facilities.

 • Factoring
  Factoring

  Een overeenkomst tussen een onderneming (pandgever) en een financiële entiteit (factoringmaatschappij) waarbij de pandgever zijn vorderingen verpandt/verkoopt aan een financiële entiteit (factoringmaatschappij) en de factoringmaatschappij de pandgever een van de volgende diensten (of combinatie van deze diensten) verleent met betrekking tot de verpande vorderingen: voorschot van een percentage van het bedrag aan verpande vorderingen, het management van vorderingen of credit management, inning en kredietbescherming.

  Meestal zal de factoringmaatschappij de vorderingen van de pandgever incasseren in eigen naam. De verpanding kan openbaar gemaakt worden aan de debiteur. 


  An agreement between a business (Assignor) and a financial entity (Factor) in which the Assignor assigns/sells its Receivables to the Factor and the Factor provides the Assignor with a combination of one or more of the following services with regard to the Receivables assigned: advance of a percentage of the amount of Receivables assigned, Receivables - or Credit management, collection and Credit protection. Usually, the Factor administers the Assignor’s sales ledger and collects the Receivables in its own name. The Assignment can be disclosed to the Debtor.

 • Factoring binnenland
  Domestic Factoring

  Vorm van factoring waarbij zowel de pandgever als de debiteur gevestigd zijn in het land van de factoringmaatschappij.


  Form of Factoring in which both Assignor and Debtor are based in the country of the Factor.

 • Factuur
  Invoice

  Een document post-contractueel opgesteld door een verkoper aan een koper waarin het bedrag van de vordering (factuurbedrag) en andere informatie staat.


  A post contractual document issued by a Seller to a Debtor stating among other information the amount of the Receivable.

 • Full (service) factoring
  Full Service Factoring

  Vorm van factoring waarbij de factoringmaatschappij de pandgever voorziet van alle van de volgende diensten met betrekking tot de verpande vorderingen: voorschot van een percentage van het bedrag aan verpande vorderingen, het management van vorderingen, incasso en kredietbescherming. Zie ook 'Non recourse factoring'.


  Form of Factoring in which the Factor provides the Assignor with all the following services with regard to the Receivables assigned: Advance of a percentage of the amount of Receivables assigned, Receivables management, collections and Credit protection. See also 'Non recourse Factoring'.

  I
 • Import factoring
  Import Factoring

  Vorm van factoring waarbij een export vordering opgevolgd en geïnd wordt door een iImport factoringmaatschappij die gebaseerd is in hetzelfde land als debiteur. Zie ook 'Internationale factoring'.


  Form of Factoring in which an export Receivable is managed and collected by an Import Factor based in the same country as the Debtor. See also 'International Factoring'.

 • Incasso
  Debt Collection

  Een dienst aangeboden door een factoringmaatschappij (of koper van vorderingen) waarbij de factoringmaatschappij vorderingen int ten behoeve van de pandgever. Kan ook alle acties omvatten met als doel verschuldigde bedragen te incasseren bij insolvente debiteuren.


  A service offered by a Factor (or a Receivable purchaser) where the Factor collects the Receivable on behalf of the Assignor. It may also include all actions aimed at collecting due amounts from insolvent Debtors.

 • Interfactorovereenkomst
  InterFactor Agreement

  Een overeenkomst tussen corresponderende factoringmaatschappijen waarbij ze samen overeenkomen op te treden als import en export factor in overeenstemming met een gedragscode.


  An agreement between Correspondent Factors whereby they mutually agree to act as Import and Export Factors in accordance with a code of practice.

 • International factoring
  International Factoring

  Omvat import- en exportfactoring. Meestal via een tweefactorsysteem.


  Includes Import and Export Factoring. It is usually performed through the Two Factor System.

 • Internationale factoringorganisaties
  International Organizations of Factoring

  Netwerk van bedrijven die optreden als factoringmaatschappij met als gezamenlijk doel internationale handel te faciliteren via factoring en op te treden als handelsorganisatie die de industrie vertegenwoordigen.


  Network of businesses acting as Factors whose common aim is to facilitate international trade through Factoring and to act as trade organizations representing the industry.

 • Invoice discounter
  Invoice Discounter

  Een financiële entiteit die invoice discounting faciliteiten verleent. 


  A financial entity providing Invoice Discounting facilities.

 • Invoice discounting
  Invoice Discounting

  Een overeenkomst tussen een bedrijf (pandgever) en een financiële entiteit (een invoice discounter) waarin de pandgever zijn vorderingen verpandt en de discounter de pandgever een voorschot van een percentage van de verpande vorderingen beschikbaar steltop basis van informatie aangeleverd door pandgever, meestal zonder kennisgeving van de belangen van de discounter aan de debiteur.
  De pandgever behoudt de volledige controle op zijn debiteurenportefeuille.


  An agreement between a business (Assignor) and a financial entity (an invoice discounter) in which the Assignor assigns its Receivables and the discounter provides the Assignor with an Advance of a percentage of the amount of Receivables assigned, normally without Notification of the discounter's interest to the Debtor. The Assignor retains full control of its sales ledger function.

  K
 • Kennisgeving van verpanding
  Notification of Assignment

  Bericht dat kan worden verstuurd door factoringmaatschappij (of invoice discounter) of door de pandgever aan een debiteur, dat de debiteur op de hoogte brengt dat de te betalen schuld werd verpand aan de factor.


  A notice which can be issued by the Factor (or the invoice discounter) or by the Assignor to a Debtor and which informs the Debtor that its related debts payable have been assigned to the Factor.

 • Koper
  Buyer

  Zie 'Debiteur'.


  See 'Debtor'.

  L
 • Lener
  Borrower

  De partij aan wie een financier een lening verstrekt.


  The party to whom a Lender makes a loan.

 • Leningverstrekker
  Lender

  De partij, meestal een bank of financiële instelling, die geld leent aan een lener.


  The party, usually a bank or a financial entity, who lends money to a Borrower.

  N
 • Non recourse factoring
  Non Recourse Factoring

  Vorm van factoring waarbij de factoringmaatschappij kredietbescherming (insolventierisicodekking) verleent waardoor het risico van insolventie bij debiteur bij de factoringmaatschappij blijft.


  Form of Factoring in which the Factor offers a Credit protection service and therefore the credit risk of Debtor failure remains with the Factor.

  O
 • Omzet
  Turnover

  Totale waarde van alle vorderingen verpand/verkocht aan de factoringmaatschappij door pandgevers gedurende een bepaalde periode onder aftrek van de creditnota's.


  Total value of all Receivables assigned/sold to the Factor by Assignors during the reporting period net of Credit notes.

 • Openstaand
  Outstanding

  Een onbetaalde vordering.


  A Receivable which has not yet been paid.

  P
 • Pandgever
  Assignor

  De rechtspersoon die het recht op opbrengst van onderpand via verpanding overdraagt. Zie ook 'Cliënt'.


  The entity disposing of an asset by an Assignment. See also 'Client'.

 • Pandhouder
  Assignee

  De eenheid waaraan een vordering is verpand.


  The entity to which a Receivable is assigned.

  R
 • Reassignment (terugboeking)
  Reassignment

  De terugboeking van een verpande vordering door de originele pandhouder aan de originele pandgever. 


  The transfer of an assigned Receivable from the original Assignee back to the original Assignor.

 • Retentie
  Reserve / Retention

  Het gedeelte van de vordering ingehouden door de factoringmaatschappij om specifieke risico's in te dekken, zoals Dilution.


  The part of the Receivable retained by the Factor to cover specific risks such as Dilution.

 • Reverse factoring
  Reverse Factoring

  Vorm van factoring overeen gekomen tussen de factoringmaatschappij  en een (meestal sterke) debiteur waarbij de factoringmaatschappij elke leverancier aanbiedt de vorderingen die door de debiteur goedgekeurd zijn voor betaling te verpanden/verkopen (meestal zonder recourse) (ook bekend als "Supplier Finance").


  Form of Factoring in which the agreement is set up between the Factor and a (usually strong) Debtor and the Factor offers each supplier the possibility to assign/sell (usually without recourse) those Receivables approved for payment by the debtor (also known as Supplier Finance).

  T
 • Tweefactorsysteem
  Two-Factor System

  Systeem waarbij een factoringmaatschappij gebruik maakt, via sub-verpanding, van een factoringmaatschappij in een ander land ('corresponderende factor') om vorderingen van een pandgever te innen, welke pandgever exporteert aan een klant in het land van de corresponderende factor, met of zonder insolventie risicodekking. De relatie tussen de corresponderende factors is meestal geregeld in een interfactorovereenkomst.


  System whereby a Factor uses, by sub-Assignment, a Factor in another country (correspondent Factor) to collect the Receivables of an Assignor exporting to a customer in that country with or without Credit protection. The relationship between the Correspondent Factors is usually governed by an InterFactoragreement.

  V
 • Verkoopadministratie
  Sales Ledger

  Overzicht van openstaande vorderingen, meestal voorzien van ouderdomsinformatie.


  A report of outstanding Receivables, Usually with information on debt ageing.

 • Verkoper
  Seller

  Zie 'Pandgever' en 'Cliënt'.


  See 'Assignor' and 'Client'.

 • Verpanding
  Assignment

  De overgang van het recht op betaling van een vordering van de pandgever op de pandnemer.


  The transfer of Receivables from the Assignor to the Assignee.

 • Verpandingsverbod
  Ban on Assignment

  Clausule in een contract tussen een leverancier en koper die verhindert dat de leverancier de gerelateerde vorderingen verpandt. Het kan elke verpanding van een vordering volgend uit het contract ongeldig maken. In sommige landen kan een Factoring overeenkomst juridisch prevaleren op een verpandingsverbod.


  Clause in a contract between the Seller and the Buyer which prevents the supplier from assigning the related Receivables. It can render ineffective any Assignment of the Receivables arising out of the Contract. In some countries the Factoring agreement may legally overrule the ban of Assignment.

 • Vervaldatum
  Maturity date

  De datum waarop een vordering opeisbaar wordt.


  The date on which a Receivable becomes due and payable.

 • Voorafbetaling
  Prepayment

  Vooruitbetaling (voor vervaldag) van een deel of de gehele (aankoop)prijs van verpande vorderingen (het verschil zal betaald worden wanneer de vordering door de debiteur wordt betaald.) Zie ook 'Voorschot'.


  Payment in advance (prior to maturity) of all or part of the Purchase price of the Receivables assigned (the balance being paid when the debt is paid by the Buyer). See also 'Advance'.

 • Voorschot
  Advance

  Gebruik maken of opvragen van gelden door de pandgever, beschikbaar gesteld door factoringmaatschappij of leningverstrekker tegen onderpand. 


  Utilization or drawing by the Assignor of funds made available by a Factor or a lender against an asset.

 • Voorschotten op openstaande debiteuren
  Advances on debtors

  Gelden vooruitbetaald door factoringmaatschappij of een financier van facturen (vooruitbetalingen) aan een pandgever tegen debiteurenvorderingen. Soms lopende rekening genoemd, gebruik maken van of opvragen van; dit is de feitelijke geldelijke vooruitbetaling op een bepaald moment. Zie ook 'Vooruitbetaling'.


  Funds advanced by a Factor or a Receivable financier (Prepayments) to an Assignor against debtor balances. Sometimes referred to as current account, utilization or drawing, this is the actual currency advance at a certain moment in time. See also 'Prepayment' outstanding.

 • Vordering
  Recievable

  Een geldelijke verplichting van een (rechts)persoon aan een ander voor de betaling van geleverde goederen of diensten.


  A monetary obligation owed by one person to another in payment for the supply of goods or services.