Factoring and Commerial Finance grows again

Factoring and Commerial Finance grows again - providing real support to economic performance in the EU
28 mei 2019

Final analysis of data collated by the EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF) shows that in 2018 factoring and commercial finance volumes in the EU grew overall by 7.9% to €1.73 Trillion, 80% of which was domestic business and 20% international.
 

This rate of growth again clearly outpaces the increase in GDP in Europe and demonstrates clearly the vital role factoring and commercial finance is playing in developing the real economy, providing principally SME businesses with much needed working capital. This success story is about real growth, real employment and demonstrable business success.

Over €240Bn of funding is supporting around 220,000 European businesses.

With factoring and commercial finance now representing around 11% of EU GDP, this is a powerful and important contribution to EU economic development.

Mme Françoise Palle-Guillabert, Chairman of the EUF, noted: "Another year of continued impressive growth in our Industry yet again highlights the increasingly important role we have in financing the real economy right across the European Community. It’s a very satisfying outcome for our Industry members who support so many European businesses in their development and expansion. It also reinforces our message to legislators and regulators that this Industry has a key role to play in delivering European wealth creation. Thanks to these good results, European factoring represents almost 2/3 of the world market and confirms its world leader status”.

EUF Statistics 2018

Forse groei factoring zet door in 2018

Forse groei factoring zet door in 2018; teruggang bij overige financieringsvormen
15 mei 2019

Dit blijkt uit de cijfers die FAAN, de belangenvereniging voor de Nederlandse factoringmarkt,bekend heeft gemaakt. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt onder meer dat het aantal klanten onder FAAN-leden dat gebruik maakt van factoring met 4% gestegen is naar circa 3.800 klanten. Bij overige financieringsvormen is, zoals blijkt uit de cijfers van CBS, een teruggang te zien.

"We zijn erg blij met deze groeiontwikkeling. Het onderstreept de marktbehoefte van factoring als alternatieve vorm van financiering", zegt Henk Kraaijeveld, voorzitter van FAAN. "Onze verwachting is dat factoring in populariteit zal blijven groeien."
 
Stijging uitstaande saldi
Naast de toename in het aantal klanten, zet de stijging van de openstaande saldi verder door. In 2018 zijn deze met 3% gestegen naar ruim 5,8 miljard. Alle sectoren laten een lichte stijging zien. De uitstaande saldi zijn gestegen bij klanten met een overgedragen omzet van minder dan 100 miljoen; daarboven is een daling zichtbaar.

 

10% omzetstijging in 2018
Factoringklanten hebben voor bijna 100 miljard omzet door de boeken lopen. Inzoomend op de verschillende sectoren is de omzet in de transportsector gestegen, waar de omzet in de groothandelsector een daling laat zien. Over heel 2018 is een toename van 10,2% te zien ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale omzet in 2018 in de Nederlandse factoringmarkt is een recordomzet.

Daling bancaire kredietverlening
Uit de financieringsmonitor 2018 van het CBS (https://bit.ly/2Ha5V1g) blijkt dat in de periode 2015–2018 de totale uitstaande kredietverlening met 58 miljard euro is teruggelopen: een daling van 15 procent. Deze omslag vindt hoofdzakelijk plaats bij het grootbedrijf.

De factsheet met de recente cijfers kunt u hier downloaden.

Asset based financiering ondersteunt groei in groothandel

Asset based financiering ondersteunt groei in groothandel
19 december 2018

De Nederlandse groothandelssector is sterk internationaal georiënteerd. De sector profiteert van de huidige economische groei. Groei die ook uitdagingen met zich meebrengt; bijvoorbeeld het vinden van passende financiering. Voor de groothandel biedt een asset based financiering vaak dè oplossing.

Groothandel in beweging
De groothandel in Nederland is een conjunctuurgevoelige sector vanwege de afhankelijkheid van de economische groei in Nederland en andere landen. De afnemers van de Nederlandse groothandel zitten voornamelijk in het buitenland; ongeveer driekwart van de omzet komt van buitenlandse afnemers. Groothandels werken in een sterk veranderende en concurrerende omgeving. De concurrentie komt ook van klanten en leveranciers die de groothandel proberen te omzeilen door directe verkoop (of inkoop) mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen. Dit leidt tot druk op prijzen en marges; een kwetsbare positie in de supply chain.
 

Op zoek naar toegevoegde waarde
Groothandels die het goed doen bewijzen hun toegevoegde waarde ook op andere wijze; zij zetten bijvoorbeeld in op specialisatie of op kennis. Jos Voss, sectormanager groothandel van Rabobank, zegt hierover: “Denk bijvoorbeeld aan technische groothandels, die veel verschillende kleine artikelen leveren. Als zij hun klant kunnen ontzorgen door het opbouwen van specifieke kennis over de mogelijkheden en toepassing van hun producten, kunnen ze een belangrijke positie innemen in de markt. Ook naar hun leveranciers toe speelt dit; ze kunnen bijvoorbeeld helpen om een bepaalde leverancier op de markt te introduceren in ruil voor een bijdrage in marge of een aandeel in de kosten."
 

Financieren van groei
Groothandel is traditioneel in een sector waar veel kapitaal ‘vastzit’ in voorraden en debiteuren een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Vooral wanneer een groothandel (snel) groeit kan krapte in liquiditeit ontstaan. Maar door de druk op de groothandels en krappe marges, kijken banken juist ook kritisch naar deze sector. Het financieren op basis van ‘assets’ biedt hier mogelijkheden die reguliere bancaire financiering mist. Jos Voss licht toe: “Vaak wordt gesproken over alternatieve financiering, maar zo alternatief vind ik het niet. Voor een groothandel biedt asset based financieren kansen die traditionele bancaire financiering niet biedt. Het risicoprofiel van de klanten van de groothandel is vaak beter dan van de groothandel zelf, denk aan een leverancier van een commodityproduct dat levert aan grote corporates. Een beter risicoprofiel levert dan betere voorwaarden op, dus voor de groothandel uit dit voorbeeld kan een debiteurenfinanciering in de vorm van factoring een aantrekkelijkere oplossing zijn omdat het een hoger financieringspercentage oplevert. Dus meer geld om terug te stoppen in het bedrijf. Juist in situaties van snelle groei, waar veel groothandels nu mee te maken hebben, is financiering niet altijd even makkelijk. Terwijl een financieringsvorm als factoring meebeweegt met de groei van het bedrijf.”
 

Optimalisaties voor de klant
Assetanalisten die betrokken zijn bij een dergelijke financiering kunnen voor klanten veel waarde toevoegen. Naast het analyseren van de debiteuren of voorraden als onderpand van de financiering, kijken zij ook naar de kwaliteit en de processen rondom de administratie. Remko Toffolo, assetanalist bij Rabo Factoring, vertelt over wat hij veel ziet bij klanten: “Het gaat er niet alleen om wat een product waard is maar ook om de kwaliteit van de administratie. In het algemeen geldt hoe meer geautomatiseerd de administratieve en logistieke processen, hoe beter het inzicht in de debiteurenportefeuille en de voorraad.” Ook de overeenkomsten met de klanten zijn relevant; Toffolo en zijn collega’s zien hier soms concrete mogelijkheden tot verbetering: “Welke leveringsvoorwaarden zijn van toepassing en wat houden deze in, is er sprake van een eigendomsvoorbehoud, is er duidelijk inzicht in het werkelijke moment van eigendomsoverdracht? Dit zijn zaken die voor ondernemingen soms nog niet duidelijk in beeld zijn maar wel essentieel als er discussie over ontstaat."

“We merken duidelijk dat er steeds meer bekendheid is voor het product factoring. Een groeiende groep financiële managers zien snel de voordelen. Het werkt eigenlijk als een vliegwiel voor groei, een prachtige oplossing voor bedrijven in de groothandel”, volgens Toffolo. Op deze manier geeft werkkapitaalfinanciering een onderneming echt rust.

Kennis van de mogelijkheden van asset based financieren
Terug naar de sectormanager. “Mooi dat een partij als de FAAN zich tot doel stelt om meer voorlichting over dit soort producten te geven. Want naast dat het de klant meer mogelijkheden biedt is een financieringsvorm als factoring ook voor banken interessant. Doordat debiteuren en/of voorraden als onderpand dienen voor de financiering, heeft de bank meer inzicht er in en ‘grip’ er op, dus grotere kans dat het krediet ook wordt terugbetaald.”, aldus Voss.

 

Factoring wordt vaak onder de noemer alternatieve financiering geschoven. Maar is dit wel terecht?

Factoring als alternatieve financiering?
2 november 2018


De grote bancaire factormaatschappijen van Nederland, verenigd binnen de FAAN, kennen een lange en rijke historie. Deze historie gaat soms al meer dan 50 jaar terug. Niet echt iets nieuws onder de zon zou je dus kunnen stellen. Maar wellicht is dat iets te kort door de bocht.

Factoring kent dan wel een lange geschiedenis (in Nederland) het productgamma is zodanig aangepast aan de huidige tijdsgeest dat het nauwelijks valt te vergelijken met de productvoering van circa 50 jaar geleden. De technologische ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de modernisering van het factoringfenomeen. Waar vroeger pandlijsten werden opgestuurd en overgetypt is de datatransmissie anno 2018 volledig digitaal en soms zelfs al real-time.

 

Met opkomende technieken als blockchain en “distributed ledger” wordt behoorlijk geëxperimenteerd ten einde ook in de toekomst de technologische innovaties te kunnen borgen. Deze verantwoordelijkheid wordt door de gehele branche gevoeld én genomen. Dat mag ook wel! Met een omzetvolume van circa EUR 90 miljarden een stijgende lijn richting de EUR 100 miljard rust er een behoorlijke verantwoordelijkheid op de schouders van de Nederlandse factormaatschappijen.
 

Als de Nederlandse factoringmarkt een omzet heeft gelijk aan zo’n 12%* van het Bruto Nationaal Product hoe kan de sector dan toch als nieuw worden gepercipieerd? Naast de bancaire factormaatschappijen zijn er de laatste vijf jaar een behoorlijk aantal kleinere factormaatschappijen opgericht, deze nieuwkomers opereren veelal bankonafhankelijk. De nieuwkomers richten zich met name op klanten in het lagere omzetsegment. Dit is een segment dat een hoge perswaarde kent en derhalve wordt er vaak over gepubliceerd. Dit is een mogelijke verklaring de typering “nieuwe” en “alternatieve” financiering.

De FAAN heeft deze trend uiteraard ook opgemerkt en haar gelederen geopend voor nieuwkomers. De eerste non-bancaire partij is al lid geworden en na verwachting zal dat voorbeeld snel navolging genieten. Ons maakt het niet zoveel uit hoe we geclassificeerd worden, wij pogen gewoon zoveel mogelijk ondernemingen van liquiditeit te voorzien!

* met een “penetratiegraad” van 12% doet Nederland het heel goed op Europees niveau waar het gemiddelde op 10% ligt.

De factoringmarkt in beweging

De factoringmarkt in beweging
10 oktober 2018

Factoring marktstatistieken, verzameld en geanalyseerd door de Factoring & Asset based financing Association Netherlands (FAAN), laten zien dat het volume aan commerciële financiering in Nederland in 2017 met 8 procent is gegroeid tot ruim 89,7 miljard euro. Over het geheel genomen laten de statistieken een BBP-penetratie zien van 12,2 procent (11,8 procent in 2016), een duidelijke indicator dat de factoringmarkt vier keer sneller groeit dan de BBP-ontwikkeling.

De Nederlandse economie presteert beter dan verwacht
Nederland blijft de zesde grootste economie van de eurozone, gemeten naar de economische output. Nederland is met Rotterdam, de luchthaven van Amsterdam en de brainport van Eindhoven als grootste aanjagers een belangrijk vervoersknoopunt. Nederland wordt gekenmerkt door: stabiele verhoudingen, de gematigde werkloosheid en inflatie, het grote handelsoverschot, de kenniseconomie en een van de grootste exporteurs van goederen ter wereld. De Nederlandse economie presteert beter dan verwacht. Dit positieve momentum zet zich voort, met een voorspelde groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7% in 2019.
 
De factoringmarkt in beweging
De Nederlandse debiteurenfinancieringsmarkt bereikte in 2017 een volume van € 89,7 miljard. Ten opzichte van vorig jaar groeide de markt met 8 procent. Deze groei is vooral het gevolg van de strategische focus op factoring door de commerciële bankensector. De Nederlandse banksector is groot in vergelijking met de omvang van het land en blijft kwetsbaar voor binnenlandse risico's. Alle banken hebben echter vooruitgang geboekt om aan alle Basel III-normen te voldoen. De factoringindustrie, bekend om haar lagere risiconiveaus, minder verliezen en dus lagere kapitaalvereisten, profiteert van de Basel III-regelgeving.

De daling van het aantal kleine bedrijven zet zich voort. Het aantal middelgrote ondernemingen groeit nog steeds en rapporteert een daling van de gemiddelde omzet en tegelijkertijd een stijging van de financiering. Het groeipercentage van de bedrijven kan worden verklaard door een sterke stijging van de exportverkopen en een sterke groei van de binnenlandse uitgaven. FAAN rapporteert voor de derde keer op rij een toename van het gebruik van creditmanagement producten die niet kan worden verklaard door de groei van nieuwe klanten. Verder wordt voor de derde keer op rij een daling gemeld met betrekking tot de bescherming tegen insolventie van debiteuren en juridische incasso's. De reden houdt verband met de daling van het aantal kleine bedrijven en een dalend aantal failliete debiteuren. De statistieken rapporteren ook een daling van het gebruik van voorraadfinanciering en een sterke daling van de aankoopfinanciering als onderdeel van het productassortiment op basis van activa.

Vanuit het oogpunt van de sector blijft de groothandel in voedingsmiddelen en non-food het meest dominant (marktaandeel 48 procent). De omzet in de food- en non-foodsector daalde met -5 procent ten opzichte van vorig jaar, ook aantal klanten daalde. De industriële sector groeide in belang met een marktaandeel van 27 procent (23 procent in 2016). Vermeldenswaard is de daling van de factored turnover van -36 procent van de zakelijke dienstverlening en ook een daling van het aantal klanten met -57 procent. De vierde dominante sector blijft de transportsector met een stabiel aandeel van 8 procent en een stijging van de omzet met 29 procent.

Toekomstige trends
De Nederlandse economie zal het de komende twee jaar goed blijven doen door de versnelling van de verkoop van goederen en diensten aan andere landen. Kleine bedrijven hebben nog steeds te lijden onder de financiële situatie, maar de laatste statistieken laten een toename van de bankfinanciering zien. Zo blijven supply chain financiers hun programma's openstellen voor kleine en middelgrote bedrijven. Ook zien we een groeiend aantal zeer kleine factoringbedrijven en Fintechs, vooral voor kleine bedrijven waarvan de aantallen nog niet erkend worden in de FAAN-statistieken. De combinatie van Fintech elementen met de kennis van de activa en de zekerheden zal leiden tot nieuwe groei-initiatieven en zal ook de industrie helpen om de groeiende regelgeving te overwinnen.

Minder bankleningen, meer factoring

Publicatie Het Financieele Dagblad
1 oktober 2018

Het Nederlandse bedrijfsleven financiert zich steeds minder met bankleningen en heeft factoring ontdekt als een serieus alternatief. Het totale bedrag aan facturen die bedrijven hebben verkocht aan factoringmaatschappijen is verdrievoudigd van €30 mrd in 2008 tot €90 mrd in 2017. Deze ontwikkeling gaat in Nederland ook sneller dan in andere Europese landen, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau.
 

In de studie brengt het CPB de ontwikkeling van diverse vormen van bedrijfsfinanciering over de afgelopen tien jaar in kaart. Het Planbureau kijkt daarbij niet alleen naar Nederland, maar ook naar andere Europese landen. Uit het overzicht blijkt dat de rol van bankleningen bij de financiering van bedrijven in Europa is afgenomen. Andere vormen van financiering, zoals aandelen, obligaties en factoring zijn gegroeid. Vooral bij factoring gaat het hard, en nergens zo hard als in Nederland. Bij factoring verkoopt een onderneming zijn facturen aan een derde partij, de factoringmaatschappij. De onderneming ontvangt direct een bedrag en de factoringmaatschappij int vervolgens de facturen.

Financiering voor zzp'ers

Volgens een woordvoerder van de koepel van grote factoringmaatschappijen, FAAN, kan factoring een belangrijke rol spelen bij startende bedrijven en zzp'ers. Dergelijke ondernemingen zijn vaak lastig te financieren voor banken. 'Banken kijken vooral naar de geldvrager. Een zzp'er die voor Philips werkt, maar pas een jaar actief is, kan nog niets aan de bank laten zien', aldus de FAAN-woordvoerder. 'Maar een factoringmaatschappij kijkt naar de debiteurenportefeuille en ziet vooral een goede debiteur.'

Het snel groeiende leger van Nederlandse zzp'ers zou daarom ook een verklaring kunnen zijn voor de bovengemiddeld snelle groei van factoring in Nederland. Maar er is volgens de FAAN-woordvoerder ook sprake van een inhaaleffect. 'We liepen altijd wat achter op andere landen wat betreft factoring. Maar de afgelopen jaren is er een trendbreuk opgetreden. Factoring is van een alternatieve naar een reguliere financieringsvorm gegaan.'

Bron: Het Financieele Dagblad 26 september 2018 (zie artikel)
Rapport CPB