Factoring wordt vaak onder de noemer alternatieve financiering geschoven. Maar is dit wel terecht?

Factoring als alternatieve financiering?
2 november 2018


De grote bancaire factormaatschappijen van Nederland, verenigd binnen de FAAN, kennen een lange en rijke historie. Deze historie gaat soms al meer dan 50 jaar terug. Niet echt iets nieuws onder de zon zou je dus kunnen stellen. Maar wellicht is dat iets te kort door de bocht.

Factoring kent dan wel een lange geschiedenis (in Nederland) het productgamma is zodanig aangepast aan de huidige tijdsgeest dat het nauwelijks valt te vergelijken met de productvoering van circa 50 jaar geleden. De technologische ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de modernisering van het factoringfenomeen. Waar vroeger pandlijsten werden opgestuurd en overgetypt is de datatransmissie anno 2018 volledig digitaal en soms zelfs al real-time.

 

Met opkomende technieken als blockchain en “distributed ledger” wordt behoorlijk geëxperimenteerd ten einde ook in de toekomst de technologische innovaties te kunnen borgen. Deze verantwoordelijkheid wordt door de gehele branche gevoeld én genomen. Dat mag ook wel! Met een omzetvolume van circa EUR 90 miljarden een stijgende lijn richting de EUR 100 miljard rust er een behoorlijke verantwoordelijkheid op de schouders van de Nederlandse factormaatschappijen.
 

Als de Nederlandse factoringmarkt een omzet heeft gelijk aan zo’n 12%* van het Bruto Nationaal Product hoe kan de sector dan toch als nieuw worden gepercipieerd? Naast de bancaire factormaatschappijen zijn er de laatste vijf jaar een behoorlijk aantal kleinere factormaatschappijen opgericht, deze nieuwkomers opereren veelal bankonafhankelijk. De nieuwkomers richten zich met name op klanten in het lagere omzetsegment. Dit is een segment dat een hoge perswaarde kent en derhalve wordt er vaak over gepubliceerd. Dit is een mogelijke verklaring de typering “nieuwe” en “alternatieve” financiering.

De FAAN heeft deze trend uiteraard ook opgemerkt en haar gelederen geopend voor nieuwkomers. De eerste non-bancaire partij is al lid geworden en na verwachting zal dat voorbeeld snel navolging genieten. Ons maakt het niet zoveel uit hoe we geclassificeerd worden, wij pogen gewoon zoveel mogelijk ondernemingen van liquiditeit te voorzien!

* met een “penetratiegraad” van 12% doet Nederland het heel goed op Europees niveau waar het gemiddelde op 10% ligt.

De factoringmarkt in beweging

De factoringmarkt in beweging
10 oktober 2018

Factoring marktstatistieken, verzameld en geanalyseerd door de Factoring & Asset based financing Association Netherlands (FAAN), laten zien dat het volume aan commerciële financiering in Nederland in 2017 met 8 procent is gegroeid tot ruim 89,7 miljard euro. Over het geheel genomen laten de statistieken een BBP-penetratie zien van 12,2 procent (11,8 procent in 2016), een duidelijke indicator dat de factoringmarkt vier keer sneller groeit dan de BBP-ontwikkeling.

De Nederlandse economie presteert beter dan verwacht
Nederland blijft de zesde grootste economie van de eurozone, gemeten naar de economische output. Nederland is met Rotterdam, de luchthaven van Amsterdam en de brainport van Eindhoven als grootste aanjagers een belangrijk vervoersknoopunt. Nederland wordt gekenmerkt door: stabiele verhoudingen, de gematigde werkloosheid en inflatie, het grote handelsoverschot, de kenniseconomie en een van de grootste exporteurs van goederen ter wereld. De Nederlandse economie presteert beter dan verwacht. Dit positieve momentum zet zich voort, met een voorspelde groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7% in 2019.
 
De factoringmarkt in beweging
De Nederlandse debiteurenfinancieringsmarkt bereikte in 2017 een volume van € 89,7 miljard. Ten opzichte van vorig jaar groeide de markt met 8 procent. Deze groei is vooral het gevolg van de strategische focus op factoring door de commerciële bankensector. De Nederlandse banksector is groot in vergelijking met de omvang van het land en blijft kwetsbaar voor binnenlandse risico's. Alle banken hebben echter vooruitgang geboekt om aan alle Basel III-normen te voldoen. De factoringindustrie, bekend om haar lagere risiconiveaus, minder verliezen en dus lagere kapitaalvereisten, profiteert van de Basel III-regelgeving.

De daling van het aantal kleine bedrijven zet zich voort. Het aantal middelgrote ondernemingen groeit nog steeds en rapporteert een daling van de gemiddelde omzet en tegelijkertijd een stijging van de financiering. Het groeipercentage van de bedrijven kan worden verklaard door een sterke stijging van de exportverkopen en een sterke groei van de binnenlandse uitgaven. FAAN rapporteert voor de derde keer op rij een toename van het gebruik van creditmanagement producten die niet kan worden verklaard door de groei van nieuwe klanten. Verder wordt voor de derde keer op rij een daling gemeld met betrekking tot de bescherming tegen insolventie van debiteuren en juridische incasso's. De reden houdt verband met de daling van het aantal kleine bedrijven en een dalend aantal failliete debiteuren. De statistieken rapporteren ook een daling van het gebruik van voorraadfinanciering en een sterke daling van de aankoopfinanciering als onderdeel van het productassortiment op basis van activa.

Vanuit het oogpunt van de sector blijft de groothandel in voedingsmiddelen en non-food het meest dominant (marktaandeel 48 procent). De omzet in de food- en non-foodsector daalde met -5 procent ten opzichte van vorig jaar, ook aantal klanten daalde. De industriële sector groeide in belang met een marktaandeel van 27 procent (23 procent in 2016). Vermeldenswaard is de daling van de factored turnover van -36 procent van de zakelijke dienstverlening en ook een daling van het aantal klanten met -57 procent. De vierde dominante sector blijft de transportsector met een stabiel aandeel van 8 procent en een stijging van de omzet met 29 procent.

Toekomstige trends
De Nederlandse economie zal het de komende twee jaar goed blijven doen door de versnelling van de verkoop van goederen en diensten aan andere landen. Kleine bedrijven hebben nog steeds te lijden onder de financiële situatie, maar de laatste statistieken laten een toename van de bankfinanciering zien. Zo blijven supply chain financiers hun programma's openstellen voor kleine en middelgrote bedrijven. Ook zien we een groeiend aantal zeer kleine factoringbedrijven en Fintechs, vooral voor kleine bedrijven waarvan de aantallen nog niet erkend worden in de FAAN-statistieken. De combinatie van Fintech elementen met de kennis van de activa en de zekerheden zal leiden tot nieuwe groei-initiatieven en zal ook de industrie helpen om de groeiende regelgeving te overwinnen.

Minder bankleningen, meer factoring

Publicatie Het Financieele Dagblad
1 oktober 2018

Het Nederlandse bedrijfsleven financiert zich steeds minder met bankleningen en heeft factoring ontdekt als een serieus alternatief. Het totale bedrag aan facturen die bedrijven hebben verkocht aan factoringmaatschappijen is verdrievoudigd van €30 mrd in 2008 tot €90 mrd in 2017. Deze ontwikkeling gaat in Nederland ook sneller dan in andere Europese landen, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau.
 

In de studie brengt het CPB de ontwikkeling van diverse vormen van bedrijfsfinanciering over de afgelopen tien jaar in kaart. Het Planbureau kijkt daarbij niet alleen naar Nederland, maar ook naar andere Europese landen. Uit het overzicht blijkt dat de rol van bankleningen bij de financiering van bedrijven in Europa is afgenomen. Andere vormen van financiering, zoals aandelen, obligaties en factoring zijn gegroeid. Vooral bij factoring gaat het hard, en nergens zo hard als in Nederland. Bij factoring verkoopt een onderneming zijn facturen aan een derde partij, de factoringmaatschappij. De onderneming ontvangt direct een bedrag en de factoringmaatschappij int vervolgens de facturen.

Financiering voor zzp'ers

Volgens een woordvoerder van de koepel van grote factoringmaatschappijen, FAAN, kan factoring een belangrijke rol spelen bij startende bedrijven en zzp'ers. Dergelijke ondernemingen zijn vaak lastig te financieren voor banken. 'Banken kijken vooral naar de geldvrager. Een zzp'er die voor Philips werkt, maar pas een jaar actief is, kan nog niets aan de bank laten zien', aldus de FAAN-woordvoerder. 'Maar een factoringmaatschappij kijkt naar de debiteurenportefeuille en ziet vooral een goede debiteur.'

Het snel groeiende leger van Nederlandse zzp'ers zou daarom ook een verklaring kunnen zijn voor de bovengemiddeld snelle groei van factoring in Nederland. Maar er is volgens de FAAN-woordvoerder ook sprake van een inhaaleffect. 'We liepen altijd wat achter op andere landen wat betreft factoring. Maar de afgelopen jaren is er een trendbreuk opgetreden. Factoring is van een alternatieve naar een reguliere financieringsvorm gegaan.'

Bron: Het Financieele Dagblad 26 september 2018 (zie artikel)
Rapport CPB

 

Consultatie Wet opheffing verpandingsverboden

Reactie FAAN op Wet opheffing verpandingsverboden
16 augustus 2018

FAAN heeft gereageerd op het consultatiedocument 'Wet opheffing verpandingsverboden' dat op 4 juli 2018 is gepubliceerd.

FAAN is verheugd dat de overheid het door haar eerder uitgesproken voornemen om de negatieve effecten van overdraagbaarheidheids- en verpandingsverboden aan te pakken nu in het wetsvoorstel daadwerkelijk concreet maakt. De laatste jaren nam het gebruik van onoverdraagbaarheids- en onverpandbaarheidsbedingen (meestal verpandingverboden genoemd) door afnemers en opdrachtgevers sterk toe. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat verpandingsverboden ten aanzien van vorderingen die worden ingezet voor financieringsdoeleinden nietig zijn. De voorgenomen wetswijziging laat de contractsvrijheid voor andere vorderingen in stand. Het voorstel helpt bedrijven bij het vinden van financiering omdat zij hun vorderingen weer kunnen gebruiken als onderpand.

Naar verwachting zal er na invoering van deze regeling door leden van FAAN aanzienlijk meer kunnen worden gefinancierd aan cliënten op basis van de vorderingen van die cliënten op hun debiteuren.

Lees de volledige reactie van FAAN

Alternatieve financiering voor het MKB: nieuwe financieringsvormen goed voor miljard euro?

Themabericht
Vooral de meer ‘traditionele’ alternatieven voor bancair krediet, zoals leasing en factoring, spelen een grote rol bij de financiering van het MKB. De grootbanken bieden zelf hun eigen leasing- en factoringdiensten aan, maar er zijn ook niet-bancaire spelers. De totale jaarproductie van equipment lease groeide in 2017 van 5,6 miljard euro in 2016 naar 6 miljard euro in 2017. Factoring groeide van 4,6 miljard euro in 2016 naar 5,3 miljard euro in 2017. Deze sterke groei hangt niet alleen samen met een toegenomen investeringsbehoefte, maar ook met het optimaliseren van de financieringsmix door bancaire aanbieders, de opkomst van nieuwe toetreders, en met een grotere bekendheid van ondernemers met deze financieringsvormen.

EUF Cijfers 2017

Final analysis of data collated by the EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF) shows that factoring and commercial finance volumes in the EU grew overall in 2017 by 7.5% to €1.6 Trillion.

This rate of growth again clearly outpaces the increase in GDP in Europe and demonstrates clearly the vital role factoring and commercial finance is playing in developing the real economy, providing principally SME businesses with much needed working capital. This success story is about real growth, real employment and demonstrable business success in supporting the ongoing recovery.

Almost €220Bn of funding is supporting over 200,000 European businesses.

With factoring and commercial finance now representing around 10.5% of EU GDP, this is a powerful and important contribution to EU economic development and success.

Mrs Françoise Palle-Guillabert, Chairman of the EUF, noted: "The continuing story of growth in our Industry reinforces yet again the highly important role we have in financing the development and expansion of the the real business economy right across the European Community. However, this success should not make us forget that for years to come Factoring and Commercial Finance industry will have to deal with major prudential and legal issues (NSFR, Anacredit, NPL, Basel III, Rome 1, SMEs definition...) and that their voice will have to be taken into account by European legislators and regulators."

EUF Cijfers 2017

Publicatie Factoring

Nieuwe publicatie over factoring verschenen
19 februari 2018

In de Financieel Juridische Reeks is een nieuwe publicatie over Factoring van de hand van mr. dr. ing. A.J. Verdaas verschenen (nr. 12).

 
Factoring is een financieringsvorm met betrekking tot de vorderingen van een leverancier van goederen of diensten op zijn afnemers. Factoring wordt aangeboden door gespecialiseerde financiers, factormaatschappijen. Factormaatschappijen bieden naast financiering ook andere diensten aan, zoals debiteurenbeheer en overneming van het risico van insolventie van de debiteur. Van factoring bestaan verschillende varianten en er doen zich tal van ontwikkelingen voor.

Factoring kent daarnaast veel juridische aspecten. In dit deel van de Financieel Juridische Reeks worden deze behandeld. Uitgebreid aan bod komen tal van vermogensrechtelijke aspecten van factoring, zoals de kwalificatie van de factoringovereenkomst en vragen betreffende de overdracht en verpanding van vorderingen. De auteur besteedt daarnaast aandacht aan de juridische aspecten van actuele ontwikkelingen, zoals de opkomst van reverse factoring en van de financiering van een leverancier door meerdere factormaatschappijen. Aan de orde komen ook aspecten van internationaal privaatrecht en publiekrechtelijke aspecten.

Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Paris.

Nieuwe versie EUF woordenlijst over factoring en commercial finance

De EU Federation Factoring & Commercial Finance (EUF) heeft haar woordenlijst geactualiseerd
24 maart 2017

De sector factoring & commercial finance biedt een breed assortiment aan producten en diensten die op grote schaal door ondernemingen worden gebruikt om hun bedrijven te laten groeien. Met de EUF woordenlijst Factoring & Commercial Finance wil EUF een bijdragen leveren aan het tot stand brengen van een standaardterminologie met betrekking tot de meest voorkomende begrippen, met als doel het verbeteren van de communicatie en kennis over de sector.
 
FAAN ondersteunt dit initiatief en heeft een Nederlandse vertaling van de EUF Glossary opgesteld.
De verschillende versies van de woordenlijsten zijn hier te downloaden.

EUF Glossary (ENG)
EUF Woordenlijst (NL)
EUF Glossary (ENG / NL)