Wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod naar Raad van State

Wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod naar Raad van State
3 december 2019

De Ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Opheffen verpandingsverbod. Het voorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Hoe snel het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd is momenteel nog niet duidelijk.
 
FAAN is echter verheugd dat de overheid het door haar eerder uitgesproken voornemen om de negatieve effecten van overdraagbaarheidheids- en verpandingsverboden aan te pakken nu in een wetsvoorstel daadwerkelijk concreet maakt. De laatste jaren nam het gebruik van onoverdraagbaarheids- en onverpandbaarheidsbedingen (meestal verpandingverboden genoemd) door afnemers en opdrachtgevers sterk toe. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat verpandingsverboden ten aanzien van vorderingen die worden ingezet voor financieringsdoeleinden nietig zijn. Het voorstel helpt bedrijven bij het vinden van financiering omdat zij hun vorderingen weer kunnen gebruiken als onderpand.

Factoring and Commerial Finance grows again

Factoring and Commerial Finance grows again - providing real support to economic performance in the EU
28 mei 2019

Final analysis of data collated by the EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF) shows that in 2018 factoring and commercial finance volumes in the EU grew overall by 7.9% to €1.73 Trillion, 80% of which was domestic business and 20% international.
 

This rate of growth again clearly outpaces the increase in GDP in Europe and demonstrates clearly the vital role factoring and commercial finance is playing in developing the real economy, providing principally SME businesses with much needed working capital. This success story is about real growth, real employment and demonstrable business success.

Over €240Bn of funding is supporting around 220,000 European businesses.

With factoring and commercial finance now representing around 11% of EU GDP, this is a powerful and important contribution to EU economic development.

Mme Françoise Palle-Guillabert, Chairman of the EUF, noted: "Another year of continued impressive growth in our Industry yet again highlights the increasingly important role we have in financing the real economy right across the European Community. It’s a very satisfying outcome for our Industry members who support so many European businesses in their development and expansion. It also reinforces our message to legislators and regulators that this Industry has a key role to play in delivering European wealth creation. Thanks to these good results, European factoring represents almost 2/3 of the world market and confirms its world leader status”.

EUF Statistics 2018

Forse groei factoring zet door in 2018

Forse groei factoring zet door in 2018; teruggang bij overige financieringsvormen
15 mei 2019

Dit blijkt uit de cijfers die FAAN, de belangenvereniging voor de Nederlandse factoringmarkt,bekend heeft gemaakt. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt onder meer dat het aantal klanten onder FAAN-leden dat gebruik maakt van factoring met 4% gestegen is naar circa 3.800 klanten. Bij overige financieringsvormen is, zoals blijkt uit de cijfers van CBS, een teruggang te zien.

"We zijn erg blij met deze groeiontwikkeling. Het onderstreept de marktbehoefte van factoring als alternatieve vorm van financiering", zegt Henk Kraaijeveld, voorzitter van FAAN. "Onze verwachting is dat factoring in populariteit zal blijven groeien."
 
Stijging uitstaande saldi
Naast de toename in het aantal klanten, zet de stijging van de openstaande saldi verder door. In 2018 zijn deze met 3% gestegen naar ruim 5,8 miljard. Alle sectoren laten een lichte stijging zien. De uitstaande saldi zijn gestegen bij klanten met een overgedragen omzet van minder dan 100 miljoen; daarboven is een daling zichtbaar.

 

10% omzetstijging in 2018
Factoringklanten hebben voor bijna 100 miljard omzet door de boeken lopen. Inzoomend op de verschillende sectoren is de omzet in de transportsector gestegen, waar de omzet in de groothandelsector een daling laat zien. Over heel 2018 is een toename van 10,2% te zien ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale omzet in 2018 in de Nederlandse factoringmarkt is een recordomzet.

Daling bancaire kredietverlening
Uit de financieringsmonitor 2018 van het CBS (https://bit.ly/2Ha5V1g) blijkt dat in de periode 2015–2018 de totale uitstaande kredietverlening met 58 miljard euro is teruggelopen: een daling van 15 procent. Deze omslag vindt hoofdzakelijk plaats bij het grootbedrijf.

De factsheet met de recente cijfers kunt u hier downloaden.

Asset based financiering ondersteunt groei in groothandel

Asset based financiering ondersteunt groei in groothandel
19 december 2018

De Nederlandse groothandelssector is sterk internationaal georiënteerd. De sector profiteert van de huidige economische groei. Groei die ook uitdagingen met zich meebrengt; bijvoorbeeld het vinden van passende financiering. Voor de groothandel biedt een asset based financiering vaak dè oplossing.

Groothandel in beweging
De groothandel in Nederland is een conjunctuurgevoelige sector vanwege de afhankelijkheid van de economische groei in Nederland en andere landen. De afnemers van de Nederlandse groothandel zitten voornamelijk in het buitenland; ongeveer driekwart van de omzet komt van buitenlandse afnemers. Groothandels werken in een sterk veranderende en concurrerende omgeving. De concurrentie komt ook van klanten en leveranciers die de groothandel proberen te omzeilen door directe verkoop (of inkoop) mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen. Dit leidt tot druk op prijzen en marges; een kwetsbare positie in de supply chain.
 

Op zoek naar toegevoegde waarde
Groothandels die het goed doen bewijzen hun toegevoegde waarde ook op andere wijze; zij zetten bijvoorbeeld in op specialisatie of op kennis. Jos Voss, sectormanager groothandel van Rabobank, zegt hierover: “Denk bijvoorbeeld aan technische groothandels, die veel verschillende kleine artikelen leveren. Als zij hun klant kunnen ontzorgen door het opbouwen van specifieke kennis over de mogelijkheden en toepassing van hun producten, kunnen ze een belangrijke positie innemen in de markt. Ook naar hun leveranciers toe speelt dit; ze kunnen bijvoorbeeld helpen om een bepaalde leverancier op de markt te introduceren in ruil voor een bijdrage in marge of een aandeel in de kosten."
 

Financieren van groei
Groothandel is traditioneel in een sector waar veel kapitaal ‘vastzit’ in voorraden en debiteuren een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Vooral wanneer een groothandel (snel) groeit kan krapte in liquiditeit ontstaan. Maar door de druk op de groothandels en krappe marges, kijken banken juist ook kritisch naar deze sector. Het financieren op basis van ‘assets’ biedt hier mogelijkheden die reguliere bancaire financiering mist. Jos Voss licht toe: “Vaak wordt gesproken over alternatieve financiering, maar zo alternatief vind ik het niet. Voor een groothandel biedt asset based financieren kansen die traditionele bancaire financiering niet biedt. Het risicoprofiel van de klanten van de groothandel is vaak beter dan van de groothandel zelf, denk aan een leverancier van een commodityproduct dat levert aan grote corporates. Een beter risicoprofiel levert dan betere voorwaarden op, dus voor de groothandel uit dit voorbeeld kan een debiteurenfinanciering in de vorm van factoring een aantrekkelijkere oplossing zijn omdat het een hoger financieringspercentage oplevert. Dus meer geld om terug te stoppen in het bedrijf. Juist in situaties van snelle groei, waar veel groothandels nu mee te maken hebben, is financiering niet altijd even makkelijk. Terwijl een financieringsvorm als factoring meebeweegt met de groei van het bedrijf.”
 

Optimalisaties voor de klant
Assetanalisten die betrokken zijn bij een dergelijke financiering kunnen voor klanten veel waarde toevoegen. Naast het analyseren van de debiteuren of voorraden als onderpand van de financiering, kijken zij ook naar de kwaliteit en de processen rondom de administratie. Remko Toffolo, assetanalist bij Rabo Factoring, vertelt over wat hij veel ziet bij klanten: “Het gaat er niet alleen om wat een product waard is maar ook om de kwaliteit van de administratie. In het algemeen geldt hoe meer geautomatiseerd de administratieve en logistieke processen, hoe beter het inzicht in de debiteurenportefeuille en de voorraad.” Ook de overeenkomsten met de klanten zijn relevant; Toffolo en zijn collega’s zien hier soms concrete mogelijkheden tot verbetering: “Welke leveringsvoorwaarden zijn van toepassing en wat houden deze in, is er sprake van een eigendomsvoorbehoud, is er duidelijk inzicht in het werkelijke moment van eigendomsoverdracht? Dit zijn zaken die voor ondernemingen soms nog niet duidelijk in beeld zijn maar wel essentieel als er discussie over ontstaat."

“We merken duidelijk dat er steeds meer bekendheid is voor het product factoring. Een groeiende groep financiële managers zien snel de voordelen. Het werkt eigenlijk als een vliegwiel voor groei, een prachtige oplossing voor bedrijven in de groothandel”, volgens Toffolo. Op deze manier geeft werkkapitaalfinanciering een onderneming echt rust.

Kennis van de mogelijkheden van asset based financieren
Terug naar de sectormanager. “Mooi dat een partij als de FAAN zich tot doel stelt om meer voorlichting over dit soort producten te geven. Want naast dat het de klant meer mogelijkheden biedt is een financieringsvorm als factoring ook voor banken interessant. Doordat debiteuren en/of voorraden als onderpand dienen voor de financiering, heeft de bank meer inzicht er in en ‘grip’ er op, dus grotere kans dat het krediet ook wordt terugbetaald.”, aldus Voss.